Shaolin Formen

Traditionelle Shaolin Formen 少林传统拳

Wu Bu Quan | 五步拳

 

Lian Huan Quan | 连环拳

 

Xiao Hong Quan | 小洪拳

 

Da Tong Bei Quan | 大通臂拳

 

Yin Shou Gun (Stock) | 阴手棍

 

Da Hong Quan (Yi | Er | San) | 大洪拳

 

Qi Xing Quan | 七星拳

 

Mei Hua Quan | 梅花拳

 

Chang Hu Xin Yi Men Quan | 长护心意门拳

 

Dan Dao (Breitschwert) | 刀

 

Luohan Quan (Yi Lu) | 羅漢拳

 

Luohan Shiba Shou | 罗汉十八手

 

Liu He Quan | 六合拳

 

Taizu Chang Quan | 太祖长拳

 

Jian (Schwert) | 少林剑

 

Pao Chui | 炮锤

 

Rou Quan (Yi Lu | Er Lu) | 柔拳路

 

Rou Quan Luohan Shi San Shi | 柔拳羅漢十三式

 

Krabben Klaue Schlagt Fels(Shaolin) 蟹爪撞擊石頭